Informatie

Openingstijden 2024

Museumboerderij Tante Jaantje opent haar deuren dit jaar voor het eerst op Koningsdag.

Reguliere openingstijden:

Van 27 april t/m 31 oktober open van woensdag t/m zondag van 14.30 – 16.30 uur.

En verder:

Op Pinkstermaandag 20 mei van 14.30 – 16.30 uur.

Op braderie woensdagen in juli en augustus van 14.30 – 20.30 uur.

Open monumentenweekend 14 en 15 september van 11.00 – 16.30 uur.

 

 

Opgericht bij notariële akte d.d. 21 september 1992. Opnieuw vastgesteld op 18 oktober 2001.

Doelstelling:

1. Het zonder winstoogmerk in stand houden van het monument, gelegen te Callantsoog, Dorpsplein 33, kadastraal bekend gemeente Callantsoog sectie D, nummer 827, aangeduid als museumboerderij “Tante Jaantje”. Het monument is  beschermd  op grond van de monumentenwet van 1988.

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van subsidies van rijksoverheid, provincie, gemeente en overige overheidsinstanties, donaties van bedrijven en/of rechtspersonen en natuurlijke personen, giften, legaten, erfstellingen en overige baten.

Bezittingen:
De oude stolpboerderij ‘Tante Jaantje’
aan het Dorpsplein 33 te Callantsoog.
Diverse historische voorwerpen

Bestuur:
Voorzitter: A. Strampel
Penningmeester: A. Borkent
Secretaris: C.J. van der Poel, Groenland 42, 1759 XB  Callantsoog, tel. 0224-754623
Email: tantejaantje@gmail.com

Giften: Rabobank NL81 RABO 0357 3744 36

ANBI
De Stichting Callinger Erfgoed is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s  diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de speciale Anbipagina  van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.