En level omhoog
DSC_5957 Bedstee DSC_5958 Bedstee DSC_5959 Moeder zit aan tafel DSC_5960 Het wasrek om de kachel DSC_5961 Spinnewiel DSC_5962 Fotokamer DSC_5963 Zomerstal DSC_5964 Zomerstal DSC_5965 Gejut van het strand DSC_5966 Dynamo DSC_5967 Strekdamwerk DSC_5968 Ploeg DSC_5969 Katknuppelen DSC_5971 Weegschaal DSC_5972 Zoeklicht DSC_5973 Stukje scheepswrak DSC_5974 Scheepsmodel