Callinger Erfgoed
Museumboerderij 'Tante Jaantje'

 De oude stolpboerderij 'Tante Jaantje'

Deutsch  English

Kijk eens binnen

 

Open in 2019:
In mei op de zondagen en tijdens Hemelvaartsdag(30/5).

In juni, juli en augustus van woensdag tot en met zondag en op 2e Pinksterdag(10/6),


In september op woensdag en zondag.

In oktober alleen op de zondagen.

Normale openingstijden: 14.30 tot 16.30 uur
Tijdens de braderiedagen ( de woensdagen in de maanden juli en augustus) is het museum geopend van 14.30 – 20.30 uur.

Tijdens de Open Monumentendagen 2019: za. 14 sept. en zo. 15 sept van 10.15 tot 16.30 uur.


Toegangsprijs:
Volwassenen               € 2,00
Kinderen (t/m. 14 jr.)  € 1,00

Rondleidingen op afspraak (groepen min. 8 personen) van 1 april tot en met 31 oktober, ook buiten openingsuren): Volw  € 2,00 p.p., kinderen  € 1,00 + gids
€ 10,00.

Inlichtingen voor rondleidingen: Guus Zeeman (0224-581457).

 

Tante Jaantje viert haar verjaardag

Aanstaande zondag 7 juli viert Museumboerderij Tante Jaantje In Callantsoog het heugelijke feit dat ze haar deuren 25 jaar geleden voor het publiek opende. De boerderij werd destijds door de stichting Callinger Erfgoed aangekocht van de laatste bewoner Gerard de Wit. Het verhaal gaat dat hij al van zijn moeder de opdracht had gekregen de boerderij voor het dorp te bewaren. Aldus geschiedde. Met de uitgifte van 2000 obligaties met een waarde van 100 gulden kon het pand worden aangekocht.

Tante Jaantje trakteert en  is zondag van 11 tot 17 uur aanwezig om uw felicitaties in ontvangst te nemen.

De toegang tot het museum is voor alle verjaardagsgasten gratis.

 

 

Exposities:

“Hollywood”
Herinneringen aan het houten nooddorp bij Callantsoog tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Omdat de bezetter bezig was de Atlantikwall te realiseren, was het noodzakelijk de bewoners van kustdorpen in Noord-Holland te evacueren. Ook Callantsoog trof dat lot. De bevolking kreeg augustus 1942 bericht dat men binnen 10 dagen het dorp moest verlaten. Veel inwoners wilden echter graag in de buurt van hun dorp blijven wonen. Een dorpsgenoot kwam daarop op het idee om de houten zomerhuizen die in het dorp stonden te verplaatsen naar een veiliger plek, net buiten Callantsoog. Zo ontstond een dorpje – dat al snel de naam Hollywood kreeg - met 28 houten vakantiewoningen.

In de boerderij is een expositie over Hollywood ingericht.  Met veel foto’s, herinneringen, interviews met oud-bewoners en een powerpointpresentatie wordt een beeld gegeven van deze roerige periode. Voor veel inwoners van Callantsoog heeft Hollywood een diepe indruk achtergelaten en we zijn blij dit te kunnen tonen tijdens de expositie.

De Historische Vereniging heeft over dit bijzondere en unieke dorpje een boek gemaakt. In het boek is naast een groot aantal foto’s ook een grote hoeveelheid aan herinneringen opgenomen van mensen die in de oorlogsjaren en daarna op een of andere manier te maken hadden met dit unieke nooddorp. Dit boek is tijdens openingsuren te koop in museumboerderij Tante Jaantje, Dorpsplein 33 te Callantsoog. Het boek kost € 19,95.

 

 

Callantsoog en Groote Keeten, zelfde plek andere tijd”
Voor deze expositie is de fotograaf op dezelfde plek gaan staan als een fotograaf jaren gelden.

 Oud en nieuw zijn naast elkaar gehangen.

 De rechterfoto toont hoe het nu is, de linker hoe het er in het verleden uitzag.

 

 

In de boerderij veel aandacht voor:
wat een jutter vindt; strandhoofden; reddingsmaatschappij; mooie plekjes van Callantsoog op dia's; maquettes van duinen en dorp; een zomerstal; gereedschappen; oude ansichten en foto's; en kaarten over de geschiedenis van Callantsoog; archeologische vondsten uit de omgeving.

Bijzonderheden:

De boerderij is een duinstolp, een afgeleide van het Westfriesche stolptype en is in authentieke staat wat betreft indeling en bouwstijl.
Het is nog het enige onaangetaste boerderijtje in zijn soort aan de duinvoet tussen Petten en Huisduinen.
De stolp met erf daaromheen toont prachtig aan hoe men vroeger in Callantsoog leefde en werkte, niet alleen op de rand van het land, maar ook vaak op de rand van het bestaan: armelijk en zorgelijk.
Die kenmerken komt men nog duidelijk tegen in de bouw van de stolp, zeer sober opgezet, vaak met hout, dat rechtstreeks van het strand kwam. Zo zijn een verwerkte scheepsmast en ruimladder in de zolder nog duidelijk herkenbaar.
De indeling is nog steeds authentiek.
Vanaf het Dorpsplein oogt de boerderij niet echt oud, dat komt omdat in 1941 een bom naast de boerderij is gevallen. Daardoor is een voor-en zijmuur opnieuw ingemetseld. De ouderdom van de stolp is niet bekend, waarschijnlijk is het gebouwd tussen 1800 en 1850. Wel is bekend, dat op de plek sinds mensenheugenis bewoning is geweest.

De boerderij is nu museum, met als hoofdthema het leven en werken in het oude Callantsoog.
Voor wat betreft de vaste expositie komen de volgende onderwerpen aan bod:
De dars (Westfries voor dors) een overzicht van boerengereedschappen.
In het vierkant de relatie met de zee: op drie wanden ziet men achtereenvolgens: een juttersverzameling "Wat de Zee geeft ", de geschiedenis van het reddingstation Callantsoog van de KNRM en het werk aan de zeewering, de dammenwerkers.
Op de zolders: een maquette van het dorp in 1905, een stuk van een scheepswrak en andere museale zaken.
In het achterom een stukje geschiedenis van het oude eiland ’t Oghe (Callantsoog).
De koestal is opgemaakt als "zomerstal" met de attributen van de boerin (uit "opoe’s tijd ").
De woonkamer is teruggebracht in de stijl van rond 1900.
De slaapkamer is uit grootmoeders tijd, zoals men dat rond de jaren dertig van de vorig eeuw zag.

De laatste bewoner van de boerderij was een zoon van Jaantje de Wit-Vos, tante Jaantje voor de Callantsogers. Tante Jaantje had tijdens haar laatste levensjaren al aangegeven, dat ze wenste dat de boerderij in de huidige staat behouden zou blijven.
De Historische Vereniging Callantsoog kon samen met haar kinderen bewerkstelligen dat haar wens in vervulling is gegaan.
De Stichting Callinger Erfgoed beheert nu de boerderij en het museum.

Het heeft nu een educatieve waarde voor Callantsoog en directe omgeving en haakt tevens in op de behoefte aan diversiteit van activiteiten, welke de jaarlijkse golf van recreanten vraagt.

Geschiedenis:

De museum-boerderij ligt op een hoogte, waarvan we aannemen dat die al heel vroeg bewoond is geweest. Zeker is dat er op die plaats al in 1536 al sprake was van een agrarische buurtschap 'die was genaemt Sevenhuysen'.
In die tijd was namelijk een dijkje om de Jewel, een waddengebied, gelegd. Daar konden toen koeien grazen.
Die hoge plek, aan drie zijden beschermd door de duinen en aan de rand van de Jewel was gauw door onze voorvaderen ontdekt. Daar werden boederijen gebouwd. Bij hoog water hadden de boeren hun vee snel op het droge.
'Tante Jaantje' is niet de enige boerderij op die hoogte geweest. Aan de oostkant hebben er nog twee gestaan. Een is voor de Tweede Wereldoorlog verbrand en de ander is in 1946 afgebroken. In 1900 stonden er nog 11 boerderijen om 'de Buurt' (nu Dorpsplein).


STICHTING CALLINGER ERFGOED

Opgericht bij notariële akte d.d. 21 september 1992. Opnieuw vastgesteld op 18 oktober 2001.

Doelstelling:

1. Het zonder winstoogmerk in stand houden van het monument, gelegen te Callantsoog, Dorpsplein 33, kadastraal bekend gemeente Callantsoog sectie D, nummer 827, aangeduid als museumboerderij “Tante Jaantje”. Welk monument beschermd is op grond van de monumentenwet van 1988.

2. Het verrichten van alle verdere  handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van subsidies van rijksoverheid, provincie, gemeente en overige overheidsinstanties, donaties van bedrijven en/of rechtspersonen en natuurlijke personen, giften, legaten, erfstellingen en overige baten.

Bezittingen:
De oude stolpboerderij 'Tante Jaantje'
aan het Dorpsplein 33 te Callantsoog.
Diverse historische voorwerpen

Bestuur:
Voorzitter: A. Strampel
Penningmeester: A. Borkent
Secretaris: C.J. van der Poel, Groenland 42, 1759 XB  Callantsoog, tel. 0224-754623
Email: tantejaantje@gmail.com

Giften: Rabobank NL81 RABO 0357 3744 36ANBI
De Stichting Callinger Erfgoed is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s  diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de speciale Anbipagina  van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

 


Meer informatie over de Historische Vereniging Callantsoog is te vinden op: www.historischeverenigingcallantsoog.nl.
Zie ook de website van het Zijper Museum te Schagerbrug.

Museumboerderij 'Tante Jaantje',
Dorpsplein 33,
1759 GM Callantsoog,
Tel. 0031 (0)613454952