Callinger Erfgoed
Museumboerderij 'Tante Jaantje'

 De oude stolpboerderij 'Tante Jaantje'

Deutsch  English

Kijk eens binnen

 

Open op de zondagen van 6 mei t/m 28 oktober 2018.
Van 2 juni t/m 23 september ook op de woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tevens op Hemelvaartsdag (10 mei ) en de beide Pinksterdagen (20 en 21 mei) .


Normale openingstijden: 14.30 tot 16.30 uur
Tijdens de braderiedagen ( de woensdagen in de maanden juli en augustus) is het museum geopend van 14.30 – 20.30 uur.

Open Monumentendagen 2018: za. 8 sept. en zo. 9 sept van 10.15 tot 16.30 uur.


Toegangsprijs:
Volwassenen               € 2,00
Kinderen (t/m. 14 jr.)  € 1,00

Rondleidingen op afspraak (groepen min. 8 personen) van 1 april tot en met 31 oktober, ook buiten openingsuren): Volw  € 2,00 p.p., kinderen  € 1,00 + gids
€ 10,00.

Inlichtingen voor rondleidingen: Guus Zeeman (0224-581457).

 

Exposities:

,,Callantsoog en Groote Keeten, zelfde plek andere tijd”

Voor deze expositie is de fotograaf op dezelfde plek gaan staan als een fotograaf jaren gelden.

 Oud en nieuw zijn naast elkaar gehangen.

 De rechterfoto toont hoe het nu is, de linker hoe het er in het verleden uitzag.

 

,,Groote Keeten van weleer”

In de museumboerderij, kunnen we ook dit seizoen een foto-expositie zien over het buurtschap Groote Keeten ,,Groote Keeten van weleer”. Het laat veel oude ansichtkaarten en foto’s van particulieren zien. Meest over de periode van 1930 tot 1960.

 

Het tweede dorp Callantsoog, dat in 1570 door de Allerheiligen vloed werd verzwolgen, lag ter hoogte van het huidige Groote Keeten. De stormvloed had een stroomgeul door het oude eiland ’t Oghe geslagen en er was aanvankelijk geen geld om dit goed te dichten. Het land was in oorlog met Spanje, de 80-jarige oorlog. Pas 40 jaar later werd de zaak goed aangepakt. Het was 1610 dat men maatregelen nam en dat men begon met het aanleggen van dijken.

Voor 1610  stroomde het water van de Noordzee over de lage strandwal tussen Callantsoog en Huisduinen het waddengebied ’t Koegras  binnen. Bij zware storm betekende dat voor veel dieren, o.a. schapen, hazen en konijnen, de dood.

In 1610 besloten de Staten van Holland om een dijk tussen Callantsoog en Huisduinen aan te leggen. Het zou de ,,Sandtdijk gaan heten, later ook wel de,,Oldenbarneveldsdijkgenoemd.

Ten zuiden van de dijk werd een ,,bekwame keet” neer gezet, die onderkomen moest bieden aan de dienstdoende Raden en opzichters.

Deze keet kan men zien als begin van het buurtschap Groote Keeten.

In het begin dat het buurtschap ,, Keten” bestond, gebruikte men om aan te geven waar de bewoners woonden, de toevoeging  ,,in de Keete”.

8 km. Noordelijk van ,,de Keete” werd nog een keet opgericht, ,,de kleine Keet”.

Door aanstuiving van zand kreeg de dijk langzamerhand het aanzien van een duinenrij.

 

In de boerderij veel aandacht voor:
wat een jutter vindt; strandhoofden; reddingsmaatschappij; mooie plekjes van Callantsoog op dia's; maquettes van duinen en dorp; een zomerstal; gereedschappen; oude ansichten en foto's; en kaarten over de geschiedenis van Callantsoog; archeologische vondsten uit de omgeving.

Bijzonderheden:

De boerderij is een duinstolp, een afgeleide van het Westfriesche stolptype en is in authentieke staat wat betreft indeling en bouwstijl.
Het is nog het enige onaangetaste boerderijtje in zijn soort aan de duinvoet tussen Petten en Huisduinen.
De stolp met erf daaromheen toont prachtig aan hoe men vroeger in Callantsoog leefde en werkte, niet alleen op de rand van het land, maar ook vaak op de rand van het bestaan: armelijk en zorgelijk.
Die kenmerken komt men nog duidelijk tegen in de bouw van de stolp, zeer sober opgezet, vaak met hout, dat rechtstreeks van het strand kwam. Zo zijn een verwerkte scheepsmast en ruimladder in de zolder nog duidelijk herkenbaar.
De indeling is nog steeds authentiek.
Vanaf het Dorpsplein oogt de boerderij niet echt oud, dat komt omdat in 1941 een bom naast de boerderij is gevallen. Daardoor is een voor-en zijmuur opnieuw ingemetseld. De ouderdom van de stolp is niet bekend, waarschijnlijk is het gebouwd tussen 1800 en 1850. Wel is bekend, dat op de plek sinds mensenheugenis bewoning is geweest.

De boerderij is nu museum, met als hoofdthema het leven en werken in het oude Callantsoog.
Voor wat betreft de vaste expositie komen de volgende onderwerpen aan bod:
De dars (Westfries voor dors) een overzicht van boerengereedschappen.
In het vierkant de relatie met de zee: op drie wanden ziet men achtereenvolgens: een juttersverzameling "Wat de Zee geeft ", de geschiedenis van het reddingstation Callantsoog van de KNRM en het werk aan de zeewering, de dammenwerkers.
Op de zolders: een maquette van het dorp in 1905, een stuk van een scheepswrak en andere museale zaken.
In het achterom een stukje geschiedenis van het oude eiland ’t Oghe (Callantsoog).
De koestal is opgemaakt als "zomerstal" met de attributen van de boerin (uit "opoe’s tijd ").
De woonkamer is teruggebracht in de stijl van rond 1900.
De slaapkamer is uit grootmoeders tijd, zoals men dat rond de jaren dertig van de vorig eeuw zag.

De laatste bewoner van de boerderij was een zoon van Jaantje de Wit-Vos, tante Jaantje voor de Callantsogers. Tante Jaantje had tijdens haar laatste levensjaren al aangegeven, dat ze wenste dat de boerderij in de huidige staat behouden zou blijven.
De Historische Vereniging Callantsoog kon samen met haar kinderen bewerkstelligen dat haar wens in vervulling is gegaan.
De Stichting Callinger Erfgoed beheert nu de boerderij en het museum.

Het heeft nu een educatieve waarde voor Callantsoog en directe omgeving en haakt tevens in op de behoefte aan diversiteit van activiteiten, welke de jaarlijkse golf van recreanten vraagt.

Geschiedenis:

De museum-boerderij ligt op een hoogte, waarvan we aannemen dat die al heel vroeg bewoond is geweest. Zeker is dat er op die plaats al in 1536 al sprake was van een agrarische buurtschap 'die was genaemt Sevenhuysen'.
In die tijd was namelijk een dijkje om de Jewel, een waddengebied, gelegd. Daar konden toen koeien grazen.
Die hoge plek, aan drie zijden beschermd door de duinen en aan de rand van de Jewel was gauw door onze voorvaderen ontdekt. Daar werden boederijen gebouwd. Bij hoog water hadden de boeren hun vee snel op het droge.
'Tante Jaantje' is niet de enige boerderij op die hoogte geweest. Aan de oostkant hebben er nog twee gestaan. Een is voor de Tweede Wereldoorlog verbrand en de ander is in 1946 afgebroken. In 1900 stonden er nog 11 boerderijen om 'de Buurt' (nu Dorpsplein).


STICHTING CALLINGER ERFGOED

Opgericht bij notariële akte d.d. 21 september 1992. Opnieuw vastgesteld op 18 oktober 2001.

Doelstelling:

1. Het zonder winstoogmerk in stand houden van het monument, gelegen te Callantsoog, Dorpsplein 33, kadastraal bekend gemeente Callantsoog sectie D, nummer 827, aangeduid als museumboerderij “Tante Jaantje”. Welk monument beschermd is op grond van de monumentenwet van 1988.

2. Het verrichten van alle verdere  handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van subsidies van rijksoverheid, provincie, gemeente en overige overheidsinstanties, donaties van bedrijven en/of rechtspersonen en natuurlijke personen, giften, legaten, erfstellingen en overige baten.

Bezittingen:
De oude stolpboerderij 'Tante Jaantje'
aan het Dorpsplein 33 te Callantsoog.
Diverse historische voorwerpen

Bestuur:
Voorzitter: A. Strampel
Penningmeester: A. Borkent
Secretaris: C.J. van der Poel, Groenland 42, 1759 XB  Callantsoog, tel. 0224-754623
Email: tantejaantje@gmail.com

Giften: Rabobank NL81 RABO 0357 3744 36ANBI
De Stichting Callinger Erfgoed is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s  diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de speciale Anbipagina  van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

 


Meer informatie over de Historische Vereniging Callantsoog is te vinden op: www.historischeverenigingcallantsoog.nl.
Zie ook de website van het Zijper Museum te Schagerbrug.

Museumboerderij 'Tante Jaantje',
Dorpsplein 33,
1759 GM Callantsoog,
Tel. 0031 (0)613454952